Daugavpils ūdens   Karte
Meklēšana   
 
Bieži uzdodamie jautājumi
 Pieslēgšana centralizētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem
 Iepirkumi un mantas atsavināšana
 Maksas pakalpojumu cenrādis
 Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija
 

PUBLISKOJAMĀ INFORMĀCIJA PAR KAPITĀLSABIEDRĪBAS DARBĪBU

SASKAŅĀ AR 16.10.2014. LR SAEIMAS LIKUMU

“PUBLISKAS PERSONAS KAPITĀLA DAĻU UN KAPITĀLSABIEDRĪBU PĀRVALDĪBAS LIKUMS”

(58.PANTS)

Nr. p.k

Publiskojamā informācija

Publiskošanas biežums

Publicētā informācija

1.

Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids

Pastāvīgi

SIA “Daugavpils ūdens ”:

 

2.

Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

1 x gadā

 

2023.gadam noteikto mērķu izpilde:

2022.gadam noteikto mērķu izpilde:

2021.gadam noteikto mērķu izpilde:

 

2020.gadam noteikto mērķu izpilde:

2019.gadam noteikto mērķu izpilde:

2018.gadam noteikto mērķu izpilde:

 

 

2017.gadam noteikto mērķu izpilde:

 

 

2016.gadam noteikto mērķu izpilde:

 

 

2015.gadam noteikto mērķu izpilde:

 

 

2014.gadam noteikto mērķu izpilde:

 

3.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

1 x gadā

 

4.

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

1 x gadā

5.

Atalgojuma politikas principi

mēneša laikā pēc attiecīgās informācijas izmaiņām

6.

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

1 x gadā

7.

Neauditēti starpperiodu pārskati

1 x pārskata periodā

(3, 6, 9 un 12 mēnešos)    divu mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām


8.

Auditēts gada pārskats

1 x gadā

(piecu mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām)

 

9.

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

Pastāvīgi

SIA “Daugavpils ūdens” dibinātājs ir 1 dalībnieks - Daugavpils pilsētas dome (reģ.Nr. 90000077325). Daugavpils pilsētas domei pieder 10 142 746  (desmit miljoni viens simts četrdesmit  divi tūkstoši septiņi simti četrdesmit sešas) kapitāla daļās  (ieguldījums sastāda 100 % no kopējā kapitāla ). Daļas ir vienādas un nedalāmas. Katrai daļai ir vienas balss tiesības, kā arī tiesības piedalīties kapitālsabiedrības pārvalde un peļņas sadalē.

10.

Informācija par organizatorisko struktūru

Pastāvīgi

11.

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

Pastāvīgi

SIA „Daugavpils ūdens” informē, kā 2023.gadā netika saņemti vai veikti finanšu līdzekļu vai mantu dāvinājumi vai ziedojumi.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, kā 2022.gadā netika saņemti vai veikti finanšu līdzekļu vai mantu dāvinājumi vai ziedojumi.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, kā 2021.gadā netika saņemti vai veikti finanšu līdzekļu vai mantu dāvinājumi vai ziedojumi.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, kā 2020.gadā netika saņemti vai veikti finanšu līdzekļu vai mantu dāvinājumi vai ziedojumi.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, kā 2019.gadā netika saņemti vai veikti finanšu līdzekļu vai mantu dāvinājumi vai ziedojumi.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, kā 2018.gadā netika saņemti vai veikti finanšu līdzekļu vai mantu dāvinājumi vai ziedojumi.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, kā 2017.gadā netika saņemti vai veikti finanšu līdzekļu vai mantu dāvinājumi vai ziedojumi.

12.

Informācija par iepirkumiem

Pastāvīgi

 

13.

Informācija par padomes (ja tāda ir izveidota) un valdes locekļiem (par katru atsevišķi): profesionālo darba pieredzi, izglītību, amatiem citās kapitālsabiedrībās, kā arī valdes un padomes locekļu pilnvaru termiņiem

Pastāvīgi

SIA “Daugavpils ūdens” valdi veido viens valdes loceklis, kurš darbojas uz pilnvarojuma līguma pamata, kas arī regulē valdes locekļa darbību.

 

Valdes loceklis – Jeļena Lapinska

 Pilnvaru termiņš - 31.05.2029.

14. Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm Pastāvīgi

Kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces 2024.gadā

Kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces 2023.gadā

Kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces 2022.gadā

Kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces 2021.gadā

Kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces 2020.gadā

 

15.

Statūti

Pastāvīgi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © SIA "Daugavpils ūdens" 2003-2024 , All rights reserved.
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5400, Latvia. Izstrādāts LatInSoft
Patērētāju Internet- apkalpošanas sistēma izstrādāta projekta
„Tehniskā palīdzība vides nozarē Latvija” (Nr.2003/LV/16/P/PA/008 ) ietvaros
Eiropas Savienība (Kohēzijas Fonds) finansē 75 % no šī projekta kopējām izmaksām