Daugavpils ūdens   Karte
Meklēšana   
 
Bieži uzdodamie jautājumi
 Pieslēgšana centralizētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem
 Iepirkumi un mantas atsavināšana
 Maksas pakalpojumu cenrādis
 Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija
 

Kvalitātes valdības sistēma – ISO 9001:2015

SIA „Daugavpils ūdens” – ir pirmais Latvijas uzņēmums savā nozarē, kura kvalitātes pārvaldības sistēma ir sertificēta atbilstoši starptautiskajam kvalitātes standartam ISO 9001.

09.11.2005 vienas no lielākajām starptautiskajām sertificēšanas kompānijām  Lloyds Register Quality Assurance (LRQA) pārstāvis izsniedza SIA „Daugavpils ūdens” sākotnējo atzīšanas sertifikātu № BS 990578  un uzņēmums tika iekļauts Latvijas Kvalitātes Asociācijas  sertificēto uzņēmumu sarakstā.

03.11.2023. neatkarīga sertifikācijas iestāde BM Certification  izsniedza SIA „Daugavpils ūdens” pašreizējo atbilstības sertifikātu № MSC-9-489, kas apliecina ka SIA “Daugavpils ūdens” kvalitātes vadības sistēma atbilst ISO 9001:2015 standarta prasībām.
 

Sertificētā darbības sfēra:
•    Ūdens ieguve un apgāde
•    Notekūdeņu savākšana un attīrīšana

 

Sertifikāta derīguma termiņš – 08.11.2026.
 

SIA “Daugavpils ūdens” kvalitātes politika - ilglaicīga peļņas gūšana un nepārtraukta pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, lai maksimāli apmierinātu klienta vajadzības. Kvalitātes politikas galvenie principi ir nodrošināt esošos un potenciālos klientus ar nacionālajiem un Eiropas standartiem un noteikumu prasībām atbilstošiem pakalpojumiem. Īpaša nozīme tiek veltīta ražotnes ekoloģijai un negatīvas ietekmes uz apkārtējo vidi novēršanai.
 

 

Energopārvaldības sistēma – ISO 50001:2018

2020.gadā tika izpildītas arī uzņēmuma saistības enerģijas izmantošanas efektivitātes paaugstināšanai  un SIA “Daugavpils ūdens” pirmo reizi saņema  ISO 50001:2018 sertifikātu.

03.11.2023.  neatkarīga sertifikācijas iestāde BM Certification   izsniedza SIA „Daugavpils ūdens” pašreizējo atbilstības sertifikātu № MSC-50-504, kas apliecina, ka SIA «Daugavpils ūdens» energopārvadības sistēma atbilst ISO 50001:2018 standarta prasībām.
 

Sertificētā darbības sfēra:
•    Dzeramā ūdens ieguve un ūdens piegāde, notekūdeņu savākšana, novadīšana  un attīrīšana centralizētajās kanalizācijas sistēmās, asenizācijas pakalpojumi.

 

Sertifikāta derīguma termiņš –  22.12.2026.
 

SIA “Daugavpils ūdens” energopārvaldības politikas mērķis - uzlabot energoefektivitāti un samazināt energoresursu patēriņu uzņēmuma darbības nodrošināšanā.


Energopārvaldības sistēmas uzdevumi:
•    veikt iekārtu un tehnoloģiskā procesa uzlabošanu;
•    veikt ēku atjaunošanu un pārbūvi;
•    uzskaitīt un analizēt energopatēriņu;
•    izvērtēt ilgtermiņa risinājumus, kas var uzlabot energosniegumu, veikt pētījumus, analizēt ieguvumus un ieguldījumus.


Ūdens kvalitātes kontroles sistēma – LVS EN ISO / IEC 17025:2017

Mūsdienīgas iekārtas, kvalificēts personāls, iekšējas kvalitātes kontroles nodrošinājums  un starptautisko  testēšanas un paraugu ņemšanas standartu izmantošana ļāva 2000.gadā akreditēt SIA “Daugavpils ūdens” ūdens kvalitātes kontroles laboratoriju T-186   un piešķirt tai neatkarīgas laboratorijas statusu.

Pašlaik ŪKK laboratorija  strādā atbilstoši LVS EN ISO / IEC 17025:2017 standarta „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” prasībām un   pēc Valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (LATAK) novērtēšanas ikgadējas vizītes 19.04.2024. tika nolemts saglabāt ŪKK laboratorijas akreditāciju un izsniegt kārtēju akreditācijas apliecību ( Akreditācijas apliecības aktualizēta redakcija).
 

Akreditācijas periods – no 13.05.2023. līdz  12.05.2028.


Akreditācijas sfēra:
dzeramā ūdens, pazemes ūdens, virszemes ūdens un notekūdeņu ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā testēšana un paraugu ņemšana;
• dzeramā ūdens un pazemes ūdens mikrobioloģiskā testēšana;
 

 

 

 

 Copyright © SIA "Daugavpils ūdens" 2003-2024 , All rights reserved.
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5400, Latvia. Izstrādāts LatInSoft
Patērētāju Internet- apkalpošanas sistēma izstrādāta projekta
„Tehniskā palīdzība vides nozarē Latvija” (Nr.2003/LV/16/P/PA/008 ) ietvaros
Eiropas Savienība (Kohēzijas Fonds) finansē 75 % no šī projekta kopējām izmaksām