Daugavpils ūdens   Karte
Meklēšana   
 
Bieži uzdodamie jautājumi
 Pieslēgšana centralizētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem
 Iepirkumi un mantas atsavināšana
 Maksas pakalpojumu cenrādis
 Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija
 

Ūdens kontrole
Dzeramā ūdens kvalitāti un notekūdeņu attīrīšanu reglamentē LR MK noteikumi  un tie atbilst Eiropas un starptautisko normu prasībām. Šo prasību ievērošanas kontrole, patērētāju interešu un apkārtējās vides aizsardzība – galvenais uzņēmuma “Daugavpils ūdens” ūdens kvalitātes kontroles laboratorijas mērķis.

Kvalitātes kontroles programma izstrādāta tādā veidā, ka ļauj veikt kontroli ar precīzu periodiskumu, nodrošinot saņemto datu izmantošanas operativitāti un ietver:
• ūdens kvalitātes kontroli dzeramā ūdens ražošanas un patēriņa procesos, ūdensgūtņu , tehnoloģiskos procesos, sadales tīklos un tieši pie patērētājiem;
• stāvokļa kontroli notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmā, notekūdeņu sastāva, attīrīšanas efektivitātes procesā un virszemes avotu.

Ūdens kvalitātes kontroles organizēšana

Mūsdienīgas iekārtas, kvalificēts personāls, kvalitātes iekšējās kontroles nodrošinājums un starptautisko testēšanas un paraugu ņemšanas standartu pielietošana ļāva veikt 2000.gadā laboratorijas akreditāciju un saņemt neatkarīgas laboratorijas statusu. Tas dod tiesības sniegt papildus pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām un garantē veikto testēšanas rezultātu precizitāti.
Pēc akreditācijas laboratorija saņēma tiesības veikt ūdens ķīmisko un mikrobioloģisko testēšanu, iesniegt savus rezultātus dabas resursu nodokļa aprēķinam un kontrolēt notekūdeņu kvalitāti uzņēmumos, kas novada ražošanas notekūdeņus “Daugavpils ūdens” kanalizācijā.

Laboratorijas personāla veikto darbību diapazons iekļauj paraugu ņemšanu, piegādi un testēšanu vairāk nekā pēc 30 ķīmiskiem un mikrobioloģiskiem rādītājiem. Precīza funkcionālo pienākumu sadale ļāva organizēt testēšanas veikšanu 3 galvenos virzienos:
• Dzeramā ūdens ķīmisko un organoleptisko rādītāju noteikšana, maksimāli atspoguļojot ūdens attīrīšanas staciju un sadales tīklu darbu;
• Mikrobioloģisko rādītāju noteikšana, kas apstiprina dzeramā ūdens nekaitīgumu;
• Notekūdeņu piesārņojošo vielu koncentrācijas noteikšana ieplūstošajos un pēc attīrīšanas sadzīves saimnieciskajos , rūpnieciskajos un lietus ūdeņos un Šūņupes un Daugavas upju ūdens stāvokļa kontrole.Copyright © SIA "Daugavpils ūdens" 2003-2024 , All rights reserved.
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5400, Latvia. Izstrādāts LatInSoft
Patērētāju Internet- apkalpošanas sistēma izstrādāta projekta
„Tehniskā palīdzība vides nozarē Latvija” (Nr.2003/LV/16/P/PA/008 ) ietvaros
Eiropas Savienība (Kohēzijas Fonds) finansē 75 % no šī projekta kopējām izmaksām