Daugavpils ūdens   Karte
Meklēšana   
 
Bieži uzdodamie jautājumi
 Pieslēgšana centralizētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem
 Iepirkumi un mantas atsavināšana
 Maksas pakalpojumu cenrādis
 Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija
 

Ūdens piegādes sistēma

Jau vairāk nekā 130 gadus “Daugavpils ūdens” sniedz pilsētas iedzīvotājiem visu ar augstas kvalitātes ūdens padevi saistītu pakalpojumu kompleksu. No 2001. gada visi pilsētas mikrorajoni saņem dzeramo ūdeni tikai no pazemes avotiem – artēziskiem urbumiem. Ūdensapgādes centralizētai sistēmai ir sarežģīta struktūra, kuras galvenie objekti ir:

• 3 ūdensgūtnes ar 33 artēziskiem urbumiem ar kopējo ražotspēju  41 tūkst. m³/dienn.;
• 3 ūdens padeves stacijas pilsētas sadales tīklos;
• 9 tīrā ūdens pazemes rezervuāri ar kopējo apjomu 14,3 tūkst m³;
• 17 ūdens padeves stacijas spiediena paaugstināšanai uz augšējiem stāviem;
• ielas ūdensvada tīkli ar diametru no 50 līdz 600 mm un kopējo garumu 291 km

Daugavpils  pilsētas  ūdensapgādes  sistēma

Speciālistu darbības sfērā, kas nodrošina nepārtrauktu ūdens padevi tīklos līdz 15 000 m³ ūdens diennaktī, iekļaujas trīs  mūsdienīgu   ūdensguves iekārtu, kas  apgādātas ar specializētām iekārtām un automātikas līdzekļiem , ekspluatācija. Pielietojamās tehnoloģijas ļauj veikt pazemes avotu ūdens attīrīšanu līdz Latvijas standartu un LR Ministru kabineta noteikumu Nr.547 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitiringa un kontroles kārtība” reglamentētam līmenim.

Ūdensgūtne “Ziemeļi”
Jaudīgums – 30 000 m³/dienn.

Ūdens atradne
12 artēziskie urbumi, kuru dziļums 76-160 m

Maģistrālie ūdens padeves vadi
8 km garie cauruļvadi savieno ūdensgūtnes urbumus ar  ūdens attīrīšanas staciju.

Ūdens attīrīšanas stacija

Aerācijas un filtrēšanas procesi nodrošina nepieciešamo ūdens attīrīšanu un dzelzs satura pārpalikuma izvadīšanu. Pēc īslaicīgas dezinfekcijas (nepieciešamības gadījumā) un uzglabāšanas rezervuāros , kuru tilpums 8 tūkst. m³, ūdens ar sūkņu palīdzību tiek padots pilsētas sadales tīklā.

Ūdensgūtne “Kalkūni”-
Jaudīgums  - 690 m³/dienn.

Ūdens atradne
3 artēziskie urbumi, kuru dziļums 180-190 m

Atdzelžošanas stacija
Pēc iziešanas caur 4 slēgta tipa spiedienfiltriem  un ūdenī izšķīdinātā dzelzs izvadīšanas ūdeni ar sūkņiem aizsūknē uz 300 m³ rezervuāriem un padod sadales tīklā.

Ūdensgūtne “Vingri”-
Jaudīgums – 10 000 m³/dienn.

Ūdens atradne
18 artēziskie urbumi, kuru dziļums no 24 -42 m

I.pacēluma stacija
Ūdens ieguvi no urbumiem veic 2 stacijas caur vakuumsistēmu un pēc tam ūdens tiek padots pa maģistrālo cauruļvadu uz II.pacēluma staciju

II.pacēluma stacija
Stacijā ieplūstošais ūdens tiek sakrāts 3 pazemes rezervuāros  ar kopējo apjomu 6 tūkst. m³   un pēc tam ar sūkņiem padots patērētājiem. Ūdens neprasa papildattīrīšanu, izņemot    periodisku profilaktisku dezinficēšanu.Copyright © SIA "Daugavpils ūdens" 2003-2024 , All rights reserved.
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5400, Latvia. Izstrādāts LatInSoft
Patērētāju Internet- apkalpošanas sistēma izstrādāta projekta
„Tehniskā palīdzība vides nozarē Latvija” (Nr.2003/LV/16/P/PA/008 ) ietvaros
Eiropas Savienība (Kohēzijas Fonds) finansē 75 % no šī projekta kopējām izmaksām