Daugavpils ūdens   Karte
Meklēšana   
 
Bieži uzdodamie jautājumi
 Pieslēgšana centralizētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem
 Iepirkumi un mantas atsavināšana
 Maksas pakalpojumu cenrādis
 Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija
 

Ūdensvadu un kanalizāciju tikli

Maģistrālie un ielu cauruļvadi – artērijas, pa kurām ūdens tiek transportēts patērētājiem un saimniecisko sadzīves notekūdeņu novadīšana uz to attīrīšanas vietām. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu speciālisti nodrošina ārējo tīklu saglabāšanu, izpilda plāna un tekošos remontus, novērš avārijas ūdensvada un kanalizācijas tīklos un veic jaunu abonentu pievienošanu “Daugavpils ūdens” tīkliem.

Darbu izpildei izveidotas ar sakaru līdzekļiem un speciālām ietaisēm nodrošinātas brigādes, kuras izpilda darbus paaugstināta mitruma apstākļos, pie zemām temperatūrām un grūti pieejamās vietās. Speciāli apgādātu  transporta līdzekļu izmantošana un jaunu tehnoloģiju  pielietošana  ļauj veikt remonta būvniecības un avāriju darbus operatīvi un kvalitatīvi, maksimāli samazinot ūdens padeves pārtraukuma laiku.

Ūdensvada un kanalizācijas tīkli

Pievienošanās  tīkliem

Ikviena juridiskā un fiziskā persona pēc iesnieguma iesniegšanas , projektēšanas un izbūves darbu izpildīšanas, no “Daugavpils ūdens” speciālistiem saņemto tehnisko noteikumu pamata un atbilstoši spēkā esošām celtniecības normām,  pievienojas esošajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem. Pēc pieņemšanas akta parakstīšanas un līguma noslēgšanas būvētājs kļūst par  “Daugavpils ūdens” klientu.

Tīklu ekspluatācija un būvniecība

“Daugavpils ūdens” apkalpojamās ūdensapgādes un kanalizācijas ārējās sistēmās iekļauti paralēli ceļu ass līnijām iebūvētie maģistrālie un ielu cauruļvadi , ūdensvada ievadi pašvaldības dzīvojamos namos  un pagalma  kanalizācijas tīkli.
 
Ūdensvada tīkli
Ūdensvada tīklu garums sastāda 291 km un iekļauj sevī cauruļvadu sistēmu, noslēdzošo armatūru un ugunsdzēsības līdzekļus. Pilsētas ūdensvada tīkli iebūvēti pamatā pēc gredzenveida shēmas, par materiālu remontam un iebūvei izmanto ķeta, tērauda un polietilēna caurules d-50-600 mm.

Kanalizācijas tīkli
Kanalizācijas tīklu garums sastāda 257 km un apkārtnes sarežģītā reljefa dēļ  iekļauti pašteces un spiedvadu kanalizācijas posmi. Cauruļvadi d-100-1500 mm izgatavoti pamatā no keramikas, ķeta, dzelzsbetona un polietilēna materiāliem.Copyright © SIA "Daugavpils ūdens" 2003-2024 , All rights reserved.
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5400, Latvia. Izstrādāts LatInSoft
Patērētāju Internet- apkalpošanas sistēma izstrādāta projekta
„Tehniskā palīdzība vides nozarē Latvija” (Nr.2003/LV/16/P/PA/008 ) ietvaros
Eiropas Savienība (Kohēzijas Fonds) finansē 75 % no šī projekta kopējām izmaksām