Daugavpils ūdens   Karte
Meklēšana   
 
Bieži uzdodamie jautājumi
 Pieslēgšana centralizētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem
 Iepirkumi un mantas atsavināšana
 Maksas pakalpojumu cenrādis
 Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija
 

Piedalīšanās starptautiskajos projektos
 

Projekts „Tehniska palidzība vides sektoram Latvijā”

komponente "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Daugavpilī, II kārta,Latvijā "

un papildkomponente “Datu pārraides sistēmas ieviešana un paplašināšana"

 
(2003/LV/16/P/PA/008-5)

Projekts palīdz mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības starp ES pilsoņiem
Eiropas Savienība(Kohēzijas Fonds) finansē 75-85 % no šī projekta kopējām izmaksām
 
 
Projekta nosaukums:
"Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Daugavpilī, II kārta, Latvijā"
Nozare:
Apkārtējā vide (ūdensapgādes un kanalizācijas jomā)
Iesaistītās puses:
Projekta vērtība un finansējuma avoti:

Komponente "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Daugavpilī, II kārta "

1 203,3 tūkst. LVL, no tiem:

814,3 tūkst. LVL - Eiropas Savienība (Kohēzijas fonds)

208,6 tūkst. LVL - Valsts investīcijas

180,4 tūkst. LVL-  Daugavpils pašvaldība

Komponente "Datu pārraides sistēmas ieviešana un paplašināšana" 

218,9 tūkst .LVL, no tiem:

164,2 tūkst .LVL - Eiropas Savienība (Kohēzijas fonds)

54,7 tūkst .LVL – SIA „ Daugavpils ūdens”  

Situācijas apraksts:

Periodā 1995. - 2001.g. "Daugavpils ūdens" sekmīgi realizēja attīstības projekta I kārtu: Pasaules Bankas projekts "Ūdensapgāde un kanalizācija Daugavpils pilsētā", kas ļāva pilnībā pāriet uz pilsētas iedzīvotāju apgādi ar dzeramo ūdeni no artēziskiem urbumiem un nodrošināja efektīgu notekūdeņu attīrīšanu uz bioloģiskās attīrīšanas ieviešanas rēķina.

Latvijai, kā ES dalībvalstij, jānodrošina ES direktīvas prasību ūdensapgādes un kanalizācijas jomā (vispirms pilsētās ar iedzīvotāju skaitu lielāku par 100 tūkst.). Tāpēc, neskatoties uz veikto darbu lielo apjomu, "Daugavpils ūdens" ir nepieciešamas investīcijas ūdenssaimniecības turpmākai attīstībai.

Pēc LR Vides ministrijas pasūtījuma 2002.g. eksperti izstrādāja Daugavpilij nepieciešamo pasākumu plānu periodam līdz 2009.g.

09.01.2003.g. tika pieņemts Daugavpils pilsētas domes lēmums, kurā tika apstiprināta Daugavpils dalība ūdensapgādes pakalpojumu attīstības kopējā Projektā.

2003.-2004.g. laikā LR Vides ministrija parakstīja oficiālus līgumus projektam "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Daugavpilī, II kārta, Latvijā".

Projekta praktiska realizācijas sākums  Daugavpilī - 01.03. 2005. g.

Īstenošanas laiks: Projekta īstenošana sastāv no divām daļām:
- Konkursa dokumentu sagatavošana (2005.-2006.g.)
  -Papildkomponents -2008.g.
Projekta vispārīgie mērķi: - uzlabot apkārtējās vides kvalitāti visā Baltijas jūra reģionā
- sakārtot ūdenssaimniecības sistēmu Daugavpilī, nodrošinot kvalitatīvus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus atbilstoši Eiropas Savienības direktīvu prasībām šajā jomā (galvenās direktīvas ir: 98/83/EC, 91/271/EEC, 80/68/EEC, 2000/60/EC)
Ieguvumi:

 

  • Veikti mērījumi, iegūti dati , apkopota informācija un sagatavoti priekšlikumi un rekomendācijas par ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu esošo situāciju, problēmām, darbības uzlabošanu un attīstību
  • tika veikta informācijas savākšana un tās pārnešana ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) datu bāzē
  •  sagatavotas ūdensvada un kanalizācijas tīklu elektroniskās kartes.
  • Sagatavota iepirkuma dokumentācija 4 iepirkumiem , tai skaitā vienam inženiertehniskās uzraudzības pakalpojumam un trim būvdarbu iepirkumiem saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un LR Vides ministrijas prasībām.

 

  • apvienotas ĢIS sistēmas un abonentu programmas datu bāzes
  • paplašināta ĢIS pielietošana dispečera darbam
  • uzlabots lokālo datortīklu caurlaidības līmenis
  •  izstrādāta Patērētāju Internet-apkalošanas sistēma
  • veikta ūdens attīrīšanas stacijas „Ziemeļi” tehnika modernizācija (pilnveidota urbumu vadīšana ar GPRS tehnoloģiju palīdzību)


 Projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Daugavpilī, II kārta, Latvijā" ietvaros paredzēti sekojoši pasākumi: KF_projekta_pasakumi.pdf

 

 
 

 Copyright © SIA "Daugavpils ūdens" 2003-2024 , All rights reserved.
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5400, Latvia. Izstrādāts LatInSoft
Patērētāju Internet- apkalpošanas sistēma izstrādāta projekta
„Tehniskā palīdzība vides nozarē Latvija” (Nr.2003/LV/16/P/PA/008 ) ietvaros
Eiropas Savienība (Kohēzijas Fonds) finansē 75 % no šī projekta kopējām izmaksām