Daugavpils ūdens   Karte
Meklēšana   
 
Bieži uzdodamie jautājumi
 Pieslēgšana centralizētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem
 Iepirkumi un mantas atsavināšana
 Maksas pakalpojumu cenrādis
 Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija
 

Piedalīšanās starptautiskajos projektos

  

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

 

Projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta”
(Nr.3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/007)

Īstenošanas vieta:  Daugavpils pilsēta
Iesaistītās puses:  Eiropas Savienības Kohēzijas fonds ( ES KF), LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM),  LR Finanšu ministrija, Daugavpils pilsētas dome, SIA “Daugavpils ūdens”
Projekta  izmaksas: Projekta kopējas izmaksas bez PVN sastāda 20 907 704.65 EUR, no tām:
 
14 700 411,00 EUR – Kohēzijas fonda līdzfinansējums,
789 615,50 EUR – Daugavpils pilsētas domes finansējums un
5 417 678,15 EUR – SIA „Daugavpils ūdens” pašu un kredīta līdzekļi
 
ES KF aktivitāte, kuras ietvaros piešķirts ES fonda un valsts budžeta līdzfinansējums:  ES KF līdzfinansētā programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" aktivitāte 3.5.1.1. aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000"
Projekta pamatmērķi:  Uzlabot ūdens un kanalizācijas pakalpojumu kvalitāti Daugavpils pilsētā atbilstoši Eiropas Savienības prasībām, lai nodrošinātu  visiem Daugavpils pilsētas teritorijas, kurā tiks īstenots projekts, iedzīvotājiem to izmantošanas iespēju
Projekta aktivitātes:  Projekta mērķu sasniegšanai iedalītā finansējuma ietvaros Daugavpilī tika  izpildīta izstrādāta pasākumu programma, saskaņā ar kuru 8 pilsētas mikrorajonos (Grīva, Niderkūni, J.Stropi, Jaunbūve, Rugeļi, Križi, J.Forštadte, Centrs) ierīkoti aptuveni 95 km gari cauruļvadi un izbūvēti ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas drošas darbības nepieciešami objekti, proti:
Veikta sekojoša ūdensapgādes sistēmas uzlabošana:
•    Ielu ūdensapgādes tīklu paplašināšana – 33.8 km
•    Esošo ielu ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija – 4 km
•    Ūdensgūtnes “Vingri” maģistrālā ūdensvada pārbūve – 5.1 km
•    III pacēluma sūkņu stacijas būvniecība Križos
•    Izveidoto pieslēgumu vietu skaits – 1663 gab.
Veikta sekojoša kanalizācijas sistēmas uzlabošana:
•    Ielu kanalizācijas tīklu paplašināšana – 35,3 km
•    Esošo ielu kanalizācijas tīklu rekonstrukcija – 0,7 km
•    20 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve un aprīkošana
•    Kanalizācijas spiedvadu izbūve un rekonstrukcija – 13.2 km
•    4 galveno kanalizācijas kolektoru rekonstrukcija pilsētas centrā – 1.9 km
•    Kanalizācijas spiedvadu (dīķeru) pāri Lauceses un Daugavas upēm rekonstrukcija – 1.2 km
•    Notekūdeņu krājrezervuāra būvniecība (V-900 m3) autoostas rajonā
•    Izveidoto pieslēgumu vietu skaits – 1941 gab.
 
Ieguvumi no projekta realizācijas:  Šo pasākumu īstenošanas rezultātā uzlabojās pakalpojumu kvalitāte, tika izveidoti labvēlīgi apstākļi teritorijas attīstībai, samazinājās ūdens zudumi, tika veikta ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma un infiltrācijas apjomu samazināšana, tika palielināta ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība un tiks uzlabots apkārtējās vides stāvoklis, kas pozitīvi ietekmē esošo un potenciālo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veicinās arī uzņēmējdarbības attīstību.
Īstenošanas laiks: Projekta termiņš: 19.08.2011.- 30.12.2015.
Būvdarbi: 10.2012.-10.2015.
Noslēgtie Iepirkuma līgumi:

Pakalpojuma līgums „ Projektēšana projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros” (Nr.ŪAD 2011/3-1)  

Pakalpojuma līgums „ Projektēšana projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros” (Nr.ŪAD 2011/3-2)

Pakalpojuma līgums „Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” inženieruzraudzība” (Līguma Nr.VARAM 2011/64-1)

Projektēšanas un būvdarbu līgums „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Daugavpils pilsētas Grīvas un Niderkūnu rajonā (sistēmas 2, 3, 4, 5)”. (Nr.VARAM 2011/39-1)

Projektēšanas un būvdarbu līgums „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Daugavpils pilsētas rajonā Križi (sistēma 6) un no „Vingri I” līdz „Vingri II” (Nr.VARAM 2011/39-2)

Projektēšanas un būvdarbu līgums „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Daugavpils pilsētas rajonos Stropi, Ruģeli, Jaunbūve, Gubiščes ezera (sistēmas 8, 9, 10, 11,12) ” (Nr.VARAM 2011/64-3 )

Būvdarbu līgums „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana 7.sistēmā - Jaunie Stropi” (Nr.ŪAD 2012/3-1)

Būvdarbu līgums „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana 1.sistēmā – Grīva 1” (Nr.ŪAD 2012/3-2)

Projektēšanas un būvdarbu līgums „Kanalizācijas spiedvadu rekonstrukcija (D.K.-17)” (Nr.ŪAD2012/2KF-4)

Projektēšanas un būvdarbu līgums „Maģistrālo kanalizācijas sistēmas kolektoru rekonstrukcija (D.K-15)  (Nr.ŪAD2012/2KF-2)

Projektēšanas un būvdarbu līgums “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija saskaņā ar FIDIC iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumiem (Dzeltenā grāmata)” (Nr.ŪAD 2013/3KF)- tika pieņemts lēmums izbeigt noslēgto līgumu

Pakalpojuma līgums" Tehniskā projekta "Esošo kanalizācijas spiedvadu pār Daugavas un Lauceses upēm rekonstrukcija (D.K.-16)  izstrāde" (Nr.ŪAD 2013/4KF)

Būvdarbu līgums „D.K-16 – esošo kanalizācijas spiedvadu pāri Daugavas un Lauceses upēm rekonstrukcija saskaņā ar FIDIC Būvniecības darbu līguma noteikumiem (Sarkanā grāmata)” (id.Nr. DŪ-2015/1)

Būvdarbu līgums „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Jaunā Forštadtē, Cēsu un Fabrikas ielu rajonos, Daugavpilī (sistēmas 13,14,15) saskaņā ar FIDIC Būvniecības darbu līguma noteikumiem (pirmais izdevums, 1999.g. (Sarkanā grāmata)) (id.Nr. DŪ-2015/11)

“Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Jaunbūves, Ruģeļu un Grīvas rajonos, Daugavpilī, Eiropas Savienības līdzekļu līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros” (identifikācijas numurs DŪ-2015/21)

 

 

 

ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta"Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta" koncepcija ...

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA DAUGAVPILĪ, III KĀRTA” LĪDZFINANSĒ EIROPAS  SAVIENĪBA

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „DAUGAVPILS ŪDENS”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!Copyright © SIA "Daugavpils ūdens" 2003-2024 , All rights reserved.
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5400, Latvia. Izstrādāts LatInSoft
Patērētāju Internet- apkalpošanas sistēma izstrādāta projekta
„Tehniskā palīdzība vides nozarē Latvija” (Nr.2003/LV/16/P/PA/008 ) ietvaros
Eiropas Savienība (Kohēzijas Fonds) finansē 75 % no šī projekta kopējām izmaksām