Daugavpils ūdens   Karte
Meklēšana   
 
Bieži uzdodamie jautājumi
 Pieslēgšana centralizētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem
 Iepirkumi un mantas atsavināšana
 Maksas pakalpojumu cenrādis
 Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija
 

Piedalīšanās starptautiskajos projektos
 

1995.gadā Latvijas valdība pieņēma lēmumu par iekļaušanu Latvijas infrastruktūru municipālās attīstības kopējā Projektā kā sastāvdaļu "Ūdensapgāde un kanalizācija Daugavpils pilsētā "
(LV-3964).

Projekta galvenie mērķi:

- Dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšana un nekaitīgums;

- Daugavas upes , Rīgas jūras līča un Baltijas jūras piesārņojuma samazināšana;

- Ekspluatācijas izdevumu samazināšana, ūdensapgādes uzņēmuma darbības optimizācija un pārvaldes reorganizācija.

Projekta finansēšana

Kredīts
PB - Rekonstrukcijas un Attīstības Starptautiskā Banka
7,0 milj. USD
NEFCO-Dabas vides finansē-šanas Ziemeļvalstu korporācija 2,0 milj. USD
Dāvinājums
SIDA (Zviedrija) - Zviedrijas starptautiskā aģentūra
3,0 milj. USD
DEPA (Dānija) - Apkārtējās vides dāņu aģentūra 2,2 milj. USD
EU Phare - Eiropas Savienības palīdzības programma Austrumeiropas valstīm 2,6 milj. USD
Somija - Vides aizsardzības ministrija 1,2 milj. USD
Budžets
Latvijas valdība
2,0 milj.USD
Daugavpils pilsētas dome 1,8 milj. USD
Pašvaldības SIA "Daugavpils Ūdens" 0,5 milj. USD

Liela mēroga Pasaules Bankas Projekta, ko kopīgi ar ārvalstu speciālistiem realizēja "Daugavpils ūdens", visu dalībnieku centieni bija virzīti uz Daugavpils pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu uzlabošanu un iekļāva sevī jaunas ūdensgūtnes būvniecību no pazemes ūdensguvēm "Ziemeļi" un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju ar bioloģiskās fāzes izbūvi , kā arī blakuskontraktu realizēšana.

Latvijas Valsts apkārtējās Vides un reģionālās attīstības ministrija izstrādāja šī Projekta investēšanas programmu ar ārvalstu kapitāla piesaisti. Projekta kopējā vērtība sastādīja ap 22,3 milj.USD, līgumi kredītu izmantošanai un grantiem bija noslēgti uz 5 gadiem, un 1996.-2001.gadu laikā iedalītie līdzekļi tika apgūti.

Viens no projekta finansēšanas noteikumiem veselas rindas organizāciju, Baltijas jūras aizsardzības programmas dalībvalstu, piedalīšanās tā realizācijā, kuras sniedza bezatmaksas dotācijas par summu 9 milj.USD, kas sastādīja 40% no šī Projekta izmaksu kopējās summas.

Kredīta resursu īpatsvars sastādīja 40% jeb 9milj.USD, no kuriem 7milj.USD investējusi Pasaules Banka (atmaksāšanas laiks līdz 17 gadiem), bet 2milj.USD sniegusi NEFCO (uz 16 gadiem). Latvijas valsts dalība Projektā - 20% jeb 4,3 milj. USD.Copyright © SIA "Daugavpils ūdens" 2003-2023 , All rights reserved.
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5400, Latvia. Izstrādāts LatInSoft
Patērētāju Internet- apkalpošanas sistēma izstrādāta projekta
„Tehniskā palīdzība vides nozarē Latvija” (Nr.2003/LV/16/P/PA/008 ) ietvaros
Eiropas Savienība (Kohēzijas Fonds) finansē 75 % no šī projekta kopējām izmaksām