Daugavpils ūdens   Karte
Meklēšana   
 
Bieži uzdodamie jautājumi
 Pieslēgšana centralizētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem
 Iepirkumi un mantas atsavināšana
 Maksas pakalpojumu cenrādis
 Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija
 

Piedalīšanās starptautiskajos projektos
 

Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, II kārta"
(2004/LV/16/C/PE/004)

Projekts palīdz mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības starp ES pilsoņiem
49,2 % no šā projekta kopējām faktiskajām attiecināmajām izmaksām finansē Eiropas Savienība (Kohēzijas fonds)
 
 
Projekta nosaukums:
"Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, II kārta"
Nozare:
Apkārtējā vide (ūdensapgādes un kanalizācijas jomā)
Iesaistītās puses:
Projekta mērķi: - Nodrošināt 82% iedzīvotāju pieslēgumu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu saņemšanai
- Nodrošināt dzeramā ūdens un notekūdeņu kvalitātes atbilstību likumdošanas prasībām
- Ieviest Eiropas Savienības Direktīvu, vides politikas un vides normatīvu prasības ūdenssaimniecības nozarē
Projekta finansējums:

 Eiropas Savienības (Kohēzijas fonds) , LR Valsts budžeta, Daugavpils pilsētas domes un SIA “Daugavpils ūdens” līdzekļi 

Projekta kopējās faktiskas attiecināmas izmaksas ir 33 359 694 EUR.(no tiem Kohēzijas fonda ieguldījums sastāda 16,4 milj.EUR vai 49,2 %)
Projekta un būvkontraku apraksts:

Līdzdalība jau otrajā lielajā investīcijas projektā (Kohēzijas fonda projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, II kārta”)  turpināja Daugavpils ūdenssaimniecības pilnveidošanas procesu. Pirmā projekta īstenošana 1995. – 2001.g. (Pasaules Bankas projekts "Ūdensapgāde un kanalizācija Daugavpils pilsētā") palīdzēja veikt ūdensapgādes un kanalizācijas objektu rekonstrukciju.

Šoreiz projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Daugavpilī, II kārta, Latvijā” bija iekļauti pasākumi, kas ietekmē uzņēmuma pakalpojumu drošību un kvalitāti, projekta īstenošana sadalīta divās daļās:
- No 01.03.2005. līdz 22.09.2006. Tehniskās palīdzības sniegšanas ietvaros tika realizēts projekts “ Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Daugavpilī, II kārta, Latvijā ”( 2003/LV/16/P/PA/008-5)
Norādītajā laikā Dānijas – Latvijas konsorcija COWI AS / firmas L4 konsultanti izpildīja savu uzdevumu – paveikti visi plānotie darbi GIS un ūdensvada un kanalizācijas tīklu hidraulisko modeļu izveidē un izstrādāti konkursa dokumenti projekta būvniecības daļai.

- Uz sagatavoto dokumentu pamata, LR Vides ministrija 2006.gada beigās, 2007.gada sākumā organizēja konkursus un tika noslēgti līgumi ar četriem būvlīgumu darbuzņēmējiem:

1.līgums «Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils pilsētā - II kārta: Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība» parakstīts ar SIA “Lakalme”(Latvija) 2006.gada 04. septembrī

2.līgums«Daugavpils ūdensapgādes un notekūdeņu rekonstrukcija» parakstīts ar AS “K&H ”(Igaunija) 2007.gada 04.aprīlī

3.līgums«Daugavpils notekūdeņu attīrīšanas ietaišu paplašināšana un modernizācija» parakstīts ar konsorciju “KRUGER/VENCEB ”(Dānija /Latvija) 2007.gada 27.martā

4.līgums «Daugavpils ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana» parakstīts ar komandītsabiedrību “Gādība un partneris ” 2007.gada.03.aprīlī

Īstenošanas laiks: 2007.-2009.g.
 
 

 Copyright © SIA "Daugavpils ūdens" 2003-2023 , All rights reserved.
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5400, Latvia. Izstrādāts LatInSoft
Patērētāju Internet- apkalpošanas sistēma izstrādāta projekta
„Tehniskā palīdzība vides nozarē Latvija” (Nr.2003/LV/16/P/PA/008 ) ietvaros
Eiropas Savienība (Kohēzijas Fonds) finansē 75 % no šī projekta kopējām izmaksām