Daugavpils ūdens   latviski       По-русски       Karte
Meklēšana   
 
Bieži uzdodamie jautājumi
 Pieslēgšana centralizētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem
 Iepirkumi un mantas atsavināšana
 Maksas pakalpojumu cenrādis
 Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija
 

Normatīvie dokumenti

Normatīvo dokumentu saraksts (Category, 26.01.2009)Nr.
 
Dokumenta nosaukums
   
   
LR likumi
1
2
LR likums „Aizsargjoslu likums
3
4
5
LR likums “Par piesārņojumu
6
7
8
9
10
LR likums „Būvniecības likums
11 LR likums "Ķīmisko vielu līkums"
12  LR likums "Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums"
LR MK noteikumi
   
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
MK noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 “Ūdensapgādes būves”
24
MK noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 “Kanalizācijas  būves”
25
MK noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”
26
27   LR MK noteikumi Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi"
28
29
30
LR MK noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi"
31
32
33
34
35
36
37
ES Direktīva 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu
38
39
40 LR MK noteikumi Nr.212 "Mērīšanas līdzekļu metroloģiskās prasības un to metroloģiskās kontroles kārtība"
41 LR MK noteikumi Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu"
42 LR MK noteikumi Nr.174 " Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu"
43

LR MK noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-19 "Būvklimatoloģija"

 Daugavpils pilsētas domes noteikumi
44
45 Saistošie Noteikumi Nr.44 “Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai”
46 Saistošie Noteikumi Nr.14 "Saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Daugavpils pilsētā"
 SIA "Daugavpils ūdens" noteikumi
47

 


  Аtpakaļ pie saraksta


Copyright © SIA "Daugavpils ūdens" 2003-2021 , All rights reserved.
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5400, Latvia. Izstrādāts LatInSoft
Patērētāju Internet- apkalpošanas sistēma izstrādāta projekta
„Tehniskā palīdzība vides nozarē Latvija” (Nr.2003/LV/16/P/PA/008 ) ietvaros
Eiropas Savienība (Kohēzijas Fonds) finansē 75 % no šī projekta kopējām izmaksām