Daugavpils ūdens   Karte
Meklēšana   
 
Bieži uzdodamie jautājumi
 Pieslēgšana centralizētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem
 Iepirkumi un mantas atsavināšana
 Maksas pakalpojumu cenrādis
 Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija
 


UZSĀKTA DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS SISTĒMU REĢISTRĀCIJA!

 

 

Daugavpils pilsētā decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju veic un reģistru uztur SIA “Daugavpils ūdens”.

 

2019.gada 1.oktobrī SIA “Daugavpils ūdens” ir uzsākusi decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai tiesiskā valdītāja (turpmāk - īpašnieks) pienākums ir reģistrēt savu sistēmu ne vēlāk kā līdz 2021.gada 31.decembrim.

 

 

1. Kādi normatīvie akti nosaka decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju?

 

Normatīvie akti, kas nosaka decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrāciju:

 

1)        Ūdenssaimniecības pakalpojuma likums;

 

2)        Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumi Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” (turpmāk - MK noteikumi Nr.384);

 

3)      Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.jūnija saistošie noteikumi Nr.14 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Daugavpils pilsētā” (turpmāk - Saistošie noteikumi).

 

2. Kam ir pienākums reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu?

 

Saskaņā ar iepriekš minētajiem normatīvajiem aktiem pienākums reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu vienotā reģistrā attiecas uz tām fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašumā Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā atrodas:

 

1) rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kurās attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;

 

2) septiķis – rūpnieciski ražota vai individuāli izgatavota tvertne ar divām vai vairākām kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām);

 

3)   notekūdeņu krājtvertnes – jebkurš hermētisks rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, kas ir izbūvēts, atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem un kurā uzkrājās neattīrīti vai daļēji attīrīti notekūdeņi, fekālijas, septisko tvertņu dūņas.

 

Ja vienam īpašniekam pieder vairākas šādas sistēmas vienā nekustamajā īpašumā vai vairāki īpašumi, kuros ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas, tad īpašnieka pienākums ir reģistrēt visas īpašumos esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas, par katru īpašumu iesniedzot atsevišķu iesniegumu.

 

3. Kādi dokumenti jāiesniedz?

 

Lai reģistrētu decentralizēto kanalizācijas sistēmu ir jāiesniedz  iesniegums, kurš pieejams  SIA “Daugavpils ūdens” interneta mājas lapā www.daugavpils.udens.lv vai Klientu apkalpošanas centrā Ūdensvada  ielā 3, Daugavpilī, saskaņā ar attiecīgu iesnieguma veidni:

 

·         fiziskām personām (ATVĒRT ŠEIT)

·         kopīpašniekiem (daudzīvokļu dzīvojamā māja) (ATVĒRT ŠEIT)

·         juridiskām personām (ATVĒRT ŠEIT)

 

Aizpildītu iesniegumu var iesniegt personiski, nosūtot pa pastu uz adresi Ūdensvada  ielā 3, Daugavpils, LV-5401, vai elektroniski uz e-pastu  kontakti@daugavpils.udens.lv, ja tas sagatavots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 

Iesniegumam jāpievieno nekustamā īpašuma piederību apliecinošs dokuments, nekustamā īpašuma zemes robežas plāns, izziņa par deklarēto iedzīvotāju  skaitu un esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehniskā dokumentācija (ja ir pieejama). Gadījumā, ja rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas īpašnieka rīcībā nav tehniskās dokumentācijas, īpašnieks nodrošina, ka līdz 2020. gada 1. janvārim atbilstošs komersants apseko minēto sistēmu un izdod apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās ekspluatācijai.

  

4. Kas notiks pēc dokumentu iesniegšanas?

 

SIA “Daugavpils ūdens” ne ilgāk kā mēneša laikā izskatīs iesniegto iesniegumu. Nepieciešamības gadījumā sistēmas īpašniekam var tikt pieprasīta papildus informācija un dokumentācija.

 

 

SIA “Daugavpils ūdens” piecu darba dienu laikā pēc decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas, nogādās īpašniekam uz iesniegumā norādīto pasta adresi apliecinājumu par decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrāciju. Apliecinājumā tiks norādīts reģistrācijas numurs un datums, kurā decentralizētā kanalizācijas sistēma ir iekļauta reģistrā. Apliecinājumā tiks norādīts arī minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētās kanalizācijas sistēmas, kas īpašniekam pamatojoties uz Saistošo noteikumu prasībām būs jāievēro sistēmas turpmākā apsaimniekošanā, kā arī informācija par centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadu esamību nekustamajam īpašumam piegulstošajā ielā.

 

Gadījumā, ja iesnieguma veidne aizpildīta neatbilstoši, nav iesniegti nepieciešamie dokumenti, vai konstatētas citas neatbilstības, īpašniekam tiks nosūtītā vēstule ar lūgumu 14 dienu laikā iesniegt trūkstošu (papildus) informāciju un/vai dokumentus, gadījumā, ja 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas SIA “Daugavpils ūdens” nesaņem trūkstošu informāciju un/vai dokumentus tad iesniegtie dokumenti tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks novērš vēstulē norādītās nepilnības un atkārtoti iesniedz iesniegumu decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijai.

 

 

5. Kā tiks aprēķināts notekūdeņu un nosēdumu izvešanas minimālais biežums?

 

Minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētās kanalizācijas sistēmas krājtvertnes, SIA “Daugavpils ūdens” noteiks, ņemot vērā krājtvertnes tilpumu un  deklarēto personu (ja tādu nav, tad personu, kuras faktiski lieto nekustamo īpašumu) kopējo ūdens patēriņu mēnesī (m3) konkrētajā nekustamajā īpašumā. Aprēķinā tiks ņemta vērā arī tā informācija, kuru decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieki norādīs iesniegumā  deklarēto iedzīvotāju skaits, faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaits, patērētā ūdens apjoms, kas tiek novadīts krājtvertnē, cik regulāri decentralizētā kanalizācijas sistēma tiek izmantota.

 

Minimālais izvešanas biežums no septiķa normatīvajos aktos ir noteikts ne retāk kā reizi gadā.

 

Minimālo notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežumu no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, SIA “Daugavpils ūdens” noteiks, ievērojot iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijas par iekārtu ekspluatāciju, vai atbilstoša komersanta rakstveida atzinumu par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem gadījumos, ja īpašnieka rīcībā nav sākotnējās iekārtas tehniskās dokumentācijas.

 

6. Kā tiks noteikts faktiskais ūdens patēriņš īpašumā?

 

Faktiskais ūdens patēriņš nekustamajā īpašumā, kurā lieto decentralizēto kanalizācijas sistēmu, tiks noteikts ņemot vērā Saistošos noteikumos noteikto:

 

1)      ja notekūdeņu vai nosēdumu krājtvertnes īpašnieka nekustamajā īpašumā tiek izmantoti centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi, tad tiek ņemts vērā faktiski dati par kopējo ūdens  patēriņu gadā, ko fiksējis ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparāts vai sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu piegādes līgumā noteikto ūdens patēriņa normu;

 

2)      ja nekustamajā īpašumā tiek izmantots vietējais ūdens ieguves avots (ūdensapgādes urbums vai grodu aka), novadīto notekūdeņu un nosēdumu daudzuma noteikšanai pielieto ūdens patēriņa normu, kas sastāda 1 m3 mēnesī uz vienu iedzīvotāju;

 

3) komersantiem, kas veic ražošanu, ir jāiesniedz tehnoloģiskā procesa detalizētu aprakstu, kas ietver informāciju par kopējo ūdens daudzuma patēriņu mēnesī.

 

7. Kādas prasības jāievēro decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem?

 

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieks:

 

1) atbild par decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrāciju un ekspluatāciju atbilstoši MK noteikumu Nr.384 un Saistošo noteikumu prasībām;

 

2) atbild par decentralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju atbilstoši vides aizsardzības prasībām. Vides aizsardzības prasībām neatbilst tādas decentralizētās kanalizācijas sistēmas, kas izraisa vides piesārņojumu ar neattīrītiem vai daļēji attīrītiem notekūdeņiem, dūņām, fekālijām u.tml.

 

3) par saviem līdzekļiem nodrošina attiecīgās sistēmas apkopi, remontu un pārbūvi;

 

4) nodrošina, ka notekūdeņu attīrīšanas iekārtai ir normatīvajos aktos noteiktie atbilstību apliecinošie dokumenti un regulāri tiek veikta attīrīšanas iekārtu tehniskā apkope;

 

5) nodrošina, ka notekūdeņi no septiķa vidē tiek novadīti tikai caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu;

 

6) par saviem līdzekļiem nodrošina decentralizētajā kanalizācijas sistēmā savākto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldībā atbilstoši Saistošo noteikumu prasībām reģistrētiem asenizatoriem;

 

7) nodrošina, ka notekūdeņu un nosēdumu izvešana no decentralizētās kanalizācijas sistēmas notiek regulāri, ievērojot minimālo izvešanas biežumu;

 

8) vismaz divus gadus glabā asenizatora pakalpojuma saņemšanas darījuma apliecinošus dokumentus, kuros uzrādīts asenizators, tā rekvizīti, adrese, kurā savākti notekūdeņi vai nosēdumi, savāktais apjoms un datums, ka arī pēc pieprasījuma iesniedz darījuma apliecinošus dokumentus SIA “Daugavpils ūdens”

 

9) līdz kārtējā gada 1.aprīlim iesniedz SIA “Daugavpils ūdens” atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājuma kopiju par veikto decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi, par tās tehnisko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatācijā, ja nekustamajā īpašumā tiek ekspluatēta rūpnieciski izgatavota notekūdeņu un nosēdumu attīrīšanas iekārta, kura attīrītos notekūdeņus un nosēdumus novada vidē un kuras kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;

 

10) iesniedz SIA “Daugavpils ūdens” mēneša laikā pēc ārpuskārtas apkopes – darījumu apliecinoša dokumenta kopiju par rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu un nosēdumu attīrīšanas iekārtas, kura attīrītos notekūdeņus un nosēdumus novada vidē un kuras kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī tehnisko apkopi;

 

11) nodrošina, ka asenizatoram nodoto notekūdeņu un nosēdumu sastāvs un piesārņojošo vielu koncentrācijas atbilst Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 12.oktobra saistošajos noteikumos Nr.40 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas kārtība Daugavpils pilsētā” noteiktām prasībām;

 

12) ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc notikušām izmaiņām, iesniedz paziņojumu par izmaiņām iesniegumā norādītajā informācijā;

 

13) nekavējoties, bet ne vēlāk kā septiņu dienu laikā, rakstveidā informēt SIA “Daugavpils ūdens, ja nekustamajā īpašumā neviens nedzīvo un decentralizētā kanalizācijas sistēma netiek lietota”;

 

14) nodrošina Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas pārstāvim piekļuvi sistēmai, tās tehniskā nodrošinājuma un apsaimniekošanas prasību ievērošanas kontrolei. 

 

8. Kādi pasākumi jāveic decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem, lai tiktu ievērotas normatīvo aktu prasības?

 

Saskaņā ar Saistošajos noteikumos noteikto, decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem, kuru decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehniskais stāvoklis neatbilst normatīvo aktu prasībām, jānodrošina, to atbilstību līdz 2021.gada 31.decembrim.

 

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka pienākums ir reģistrēt savu sistēmu ne vēlāk kā līdz 2021.gada 31.decembrim.

 

Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kurās attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī īpašnieki, kuru rīcībā nav iekārtas ražotāja tehniskās dokumentācijas, nodrošina, ka līdz 2020.gada 1. janvārim atbilstošs komersants apseko decentralizēto kanalizācijas sistēmu un izsniedz īpašniekam apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās ekspluatācijai. Ja iekārtas tehniskais stāvoklis neatbilst MK noteikumu Nr.384 un normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, īpašnieks, ja nepieciešams, veic sistēmas pārbūvi vai jaunas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvi vai uzstādīšanu, lai līdz 2021.gada 31.decembrim nodrošinātu tās atbilstību minētajiem normatīvajiem aktiem.

 

9. Kāds ir ieguvums no decentralizētās kanalizācija sistēmas reģistrācijas?

 

Reģistra izveide un noteiktās decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas prasības nodrošinās aktuālo informāciju par to, kādas decentralizētās kanalizācijas sistēmas tiek izmantotas, kādi ir tajās uzkrāto notekūdeņu apjomi, kā arī dos iespēju pārliecināties, ka visi notekūdeņi no šādām sistēmām tiek izvesti uz notekūdens attīrīšanas iekārtām un attīrīti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaite, to ekspluatācija atbilstoši prasībām, būtiski samazinās vides piesārņojuma risku ar neattīrītiem notekūdeņiem.

  

10. Papildus informācija

 

Daugavpils pilsētas iedzīvotajiem tiks nogādāts informatīvais paziņojums ar aicinājumu veikt decentralizētas kanalizācijas reģistrāciju. Jūsu ērtībai SIA “Daugavpils ūdens” piedāvā iesniegt iesniegumu divu mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

 

Papildus informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju var saņemt SIA “Daugavpils ūdens” Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, Klientu apkalpošanas nodaļā, tālr. 654 21568, 654 24761, e-pasta adrese kontakti@daugavpils.udens.lv .

 

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem varētu noderēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavots materiāls “Ieteikumi notekūdeņu krājtvertņu un lokālo attīrīšanas iekārtu būvniecībai un ekspluatācijai” . Ieteikumi ir sagatavoti ar mērķi iedzīvotājiem sniegt vienkāršu un saprotamu informāciju par iedzīvotāju atbildību un nepieciešamajām darbībām, ievērojot MK noteikumu Nr.384 prasības. Ieteikumiem ir rekomendējošs raksturs, taču tie paredzēti, lai iedzīvotāji varētu lietot jau esošās decentralizētas kanalizācijas sistēmas, ievērojot un veicot pasākumus, lai nodrošinātu to atbilstību vides aizsardzības prasībām. Ieteikumos atradīsiet arī informāciju, kādu decentralizēto kanalizācijas sistēmu labāk izvēlēties atbilstoši teritorijas platībai un īpatnībām, mājas iedzīvotāju skaitam un izmaksām, kā šo sistēmu ierīkot un uzturēt.


 

 Copyright © SIA "Daugavpils ūdens" 2003-2024 , All rights reserved.
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5400, Latvia. Izstrādāts LatInSoft
Patērētāju Internet- apkalpošanas sistēma izstrādāta projekta
„Tehniskā palīdzība vides nozarē Latvija” (Nr.2003/LV/16/P/PA/008 ) ietvaros
Eiropas Savienība (Kohēzijas Fonds) finansē 75 % no šī projekta kopējām izmaksām