Daugavpils ūdens   Karte
Meklēšana   
 
Bieži uzdodamie jautājumi
 Pieslēgšana centralizētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem
 Iepirkumi un mantas atsavināšana
 Maksas pakalpojumu cenrādis
 Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija
 

PIESLĒGŠANA CENTRALIZĒTIEM ŪDENSVADA UN/VAI KANALIZĀCIJAS TĪKLIEM

Fiziskām un juridiskām personām, kas plāno pieslēgt  nekustāmo īpašumu Daugavpils pilsētas centralizētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem:
•    jāsaņem  no SIA “Daugavpils ūdens” tehniskie noteikumi (TN) sava īpašuma pievienošanai centralizētiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem,
•    jāizstrādā būvniecības iecere (projekts),
•    jāveic būvdarbi pieslēguma izveidošanai,
•    jānoslēdz Līgums par ū/k pakalpojumu sniegšanu un objekta pieslēgšanu pilsētas ū/k sistēmām.

Daugavpilī darbojas pašvaldības līdzfinansējuma programma nekustamā īpašuma (dzīvojamās mājas vai ražošanas ēkas) pieslēgšanai pilsētas centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai (līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus nosaka Daugavpils pilsētas domes Saistošie noteikumi Nr.44 )

SVARĪGI!
Saskaņā ar Būvniecības likuma 21.pantu ar 2020.gada 01.janvāri  visu būvniecības dokumentāciju ( t.sk., kas ir nepieciešama pieslēgšanai ū/k tīkliem) var iesniegt un saņemt tikai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS)  portālā  www.bis.gov.lv

•    Informācijas aprite BIS (infografika);
•    BIS lietotāja rokasgrāmata
 

Lai sākotnējā periodā palīdzētu klientiem apgūt BIS izmantošanu, SIA “Daugavpils ūdens” Klientu apkalpošanas centrā   ir izvietotas speciālās iekārtas ar programmatūrām, kas ļauj uz vietas skenēt dokumentus un noformēt  iesniegumus  BIS portālā.

Papildus informācija  - SIA “Daugavpils ūdens” Klientu apkalpošanas centrs (Ūdensvada iela 3, tālr.654 21568, 654 24761,m.t. 62103020; klientu.nodala@daugavpils.udens.lv)
 Copyright © SIA "Daugavpils ūdens" 2003-2024 , All rights reserved.
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5400, Latvia. Izstrādāts LatInSoft
Patērētāju Internet- apkalpošanas sistēma izstrādāta projekta
„Tehniskā palīdzība vides nozarē Latvija” (Nr.2003/LV/16/P/PA/008 ) ietvaros
Eiropas Savienība (Kohēzijas Fonds) finansē 75 % no šī projekta kopējām izmaksām