Daugavpils ūdens   latviski       По-русски       English       Karte
Meklēšana   
 
Bieži uzdodamie jautājumi
 
 "Ūdens info" - uzņēmuma informatīva lapa
 
 Iepirkumi un mantas atsavināšana
 
 Maksas pakalpojumu cenrādis
 

Ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un kārtība

SIA „Daugavpils ūdens” informē, kā 2017.gadā netika saņemti vai veikti finanšu līdzekļu vai mantu dāvinājumi vai ziedojumi.

SIA „Daugavpils ūdens” (kā kapitālsabiedrības) ziedošanas (dāvināšanas) kārtība ir noteikta Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 10., 11. un 12.pantos:

10. pants. Ierobežojumi dāvināt (ziedot) finanšu līdzekļus un mantu
(1) Publiska persona, izņemot likumos vai Ministru kabineta noteikumos īpaši paredzētus gadījumus, nedrīkst dāvināt (ziedot) finanšu līdzekļus un mantu.
(2) Kapitālsabiedrība šā likuma 11. un 12.pantā noteiktajā kārtībā finanšu līdzekļus vai mantu drīkst dāvināt (ziedot), ja vienlaikus pastāv šādi nosacījumi:
1) dāvinājums (ziedojums) paredzēts kultūras, mākslas, zinātnes, izglītības, sporta, vides vai veselības aizsardzības, kā arī sociālās palīdzības veicināšanai;
2) pastāv iespēja kontrolēt dāvinājuma (ziedojuma) izlietošanu;
3) attiecīgā kapitālsabiedrība dāvināšanas (ziedošanas) brīdī ir samaksājusi valstij vai pašvaldībai visus nodokļus un darbiniekiem izmaksājusi algas;
4) attiecīgā kapitālsabiedrība iepriekšējā pārskata gadā ir strādājusi ar peļņu.
(3) Dāvinājums (ziedojums) šā likuma izpratnē ir publiskas personas vai kapitālsabiedrības finanšu līdzekļu vai mantas bezatlīdzības nodošana privātpersonas vai citas kapitālsabiedrības īpašumā, kā arī kapitālsabiedrības finanšu līdzekļu vai mantas bezatlīdzības nodošana publiskas personas īpašumā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.02.1997., 06.03.2008., 02.09.2010. un 01.11.2012. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2013.)
11. pants. Dāvināšanas (ziedošanas) noteikumi
(1) Kapitālsabiedrība dāvināšanai (ziedošanai) drīkst atvēlēt ne vairāk par 20 procentiem no iepriekšējā pārskata gada peļņas.
(2) Ja atsevišķa dāvinājuma (ziedojuma) summa nepārsniedz 1500 euro, lēmumu par tā piešķiršanu pieņem attiecīgās kapitālsabiedrības izpildinstitūcija.
(3) Ja atsevišķa dāvinājuma (ziedojuma) summa pārsniedz 1500 euro vai kalendārajā gadā veikto dāvinājumu (ziedojumu) kopsumma vienam dāvinājuma (ziedojuma) saņēmējam pārsniedz 1500 euro, dāvinājumu (ziedojumu) drīkst piešķirt tikai ar:
1) finanšu ministra atļauju, ja to vēlas piešķirt valsts kapitālsabiedrība vai kapitālsabiedrība, kurā valsts daļa pamatkapitālā pārsniedz 50 procentus, kā arī kapitālsabiedrība, kurā vienas vai vairāku valsts kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus;
2) attiecīgās atvasinātas publiskas personas orgāna atļauju, ja to vēlas piešķirt atvasinātas publiskas personas kapitālsabiedrība vai kapitālsabiedrība, kurā atvasinātas publiskas personas daļa pamatkapitālā pārsniedz 50 procentus, kā arī kapitālsabiedrība, kurā vienas vai vairāku atvasinātu publisku personu kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus;
3) finanšu ministra un attiecīgās atvasinātas publiskas personas orgāna atļauju, ja kapitālsabiedrības pamatkapitālā publisku personu daļas nepārsniedz 50 procentus, bet to īpašumā esošo kapitāla daļu summa pārsniedz 50 procentus, kā arī tad, ja vairāku publisku personu kapitālsabiedrību daļa kapitālsabiedrības pamatkapitālā nepārsniedz 50 procentus, bet to īpašumā esošo kapitāla daļu summa pārsniedz 50 procentus.
(4) Lai saņemtu šā panta trešajā daļā minēto atļauju, attiecīgā kapitālsabiedrība pamato dāvinājuma (ziedojuma) atbilstību šā likuma 10. un 11.pantā minētajiem nosacījumiem un lietderību. Lai kapitālsabiedrība saņemtu minēto atļauju, tai vispirms jāsaņem publiskai personai vai publiskas personas kapitālsabiedrībai piederošo kapitāla daļu turētāja piekrišana.
(02.09.2010. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.11.2012. un 13.03.2014. likumu, kas stājas spēkā 11.04.2014.)
12. pants. Dāvinājuma (ziedojuma) līgums
(1) Ja atsevišķa dāvinājuma (ziedojuma) summa pārsniedz 1500 euro, dāvināt (ziedot) drīkst, tikai noslēdzot ar dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēju rakstveida līgumu. Līgumā paredz dāvinājuma (ziedojuma) mērķi, kā arī kārtību, kādā dāvinātājs (ziedotājs) pārbauda, vai saņemtie finanšu līdzekļi un manta ir izlietota likumīgi un lietderīgi.
(11) Ja dāvinājums (ziedojums) netiek izmantots līgumā paredzētajam mērķim vai ir pieļauti citi līguma noteikumu pārkāpumi, dāvinātājam (ziedotājam) ir tiesības vienpusēji atkāpties no dāvinājuma (ziedojuma) līguma un atprasīt no dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēja dāvinātos (ziedotos) finanšu līdzekļus un mantu vai tās vērtību, ja mantas atgūšana nav iespējama.
(2) Dāvinājuma (ziedojuma) līgums tiek slēgts, pamatojoties uz Ministru kabineta apstiprinātu tipveida līgumu.
(3) (Izslēgta ar 06.03.2008. likumu.)
(4) Noraksts no dāvinājuma (ziedojuma) līguma, ko noslēgusi pašvaldības kapitālsabiedrība, 10 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas nosūtāms attiecīgās pašvaldības revīzijas komisijai.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.03.2008., 02.09.2010., 01.11.2012. un 13.03.2014. likumu, kas stājas spēkā 11.04.2014.)
 

 Copyright © SIA "Daugavpils ūdens" 2003-2019 , All rights reserved.
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5400, Latvia. Izstrādāts LatInSoft
Patērētāju Internet- apkalpošanas sistēma izstrādāta projekta
„Tehniskā palīdzība vides nozarē Latvija” (Nr.2003/LV/16/P/PA/008 ) ietvaros
Eiropas Savienība (Kohēzijas Fonds) finansē 75 % no šī projekta kopējām izmaksām